#}

Kolonel Bourgstraat 113
1140 Evere

Slopen van een kantoorgebouw en bouwen van een complex met 43 woningen, 2 kantoorruimten en een ondergrondse parkeergarage op 2 niveaus met 32 plaatsen.

Urban.brussels
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geacht Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 8 van het besluit

Stedenbouwkundige lasten
Aanleiding Bedrag
BWRO
Besluit van de regering 139.130,00 €
Totaal 139.130,00 €
Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 2.847 m² 411 m² 411 m² -2.436 m²
Huisvesting 0 m² 5.218 m² 5.218 m² 5.218 m²
Last: 5.218,00 x 50,00  € - 121.770,00 € 139.130,00  €
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PFD/1892340
Gemeentelijke referentie 2023-114-10
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 20-02-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 21-02-2024
Betekening van de beslissing 29-04-2024
Geldigheid van de vergunning 29-04-2027
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens