#}

Louizalaan 225-227
1050 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Aanbrengen van wijzigen aan de vergunning L777/2019; het vergroten van de uitbreiding op het dak aan de achterkant in de breedte, het herzien van de landschapsarchitectuur op het dak aan de achterkant en het vellen van een boom, het toevoegen van een liftvolume op de 10de verdieping, het creëren van een rooftop op het dak van het hoofdgebouw en er een pergola en een multifunctionele ruimte te creëren en het wijzigen van het aantal parkeerplaatsen van 85 tot 49 en het uitbreiden van het fietsenlokaal van 12 naar 45 plaatsen

1 boom te kappen Brussel
Wettelijke basis

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 15 juni 2023 tot donderdag 29 juni 2023

Stedenbouwkundige lasten
Aanleiding Bedrag
BWRO
Besluit van de regering 8.250,00 €
Totaal 8.250,00 €
Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 4.416 m² 4.482 m² 4.482 m² 66 m²
Last: 66,00 x 125,00  € 8.250,00  €
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1895601
Gemeentelijke referentie L277/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 03-03-2023
Bijkomende elementen 25-04-2023
Volledig dossier 08-06-2023
Begin van openbaar onderzoek 15-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 29-06-2023
Overlegcommissie 11-07-2023
Betekening van de beslissing 31-08-2023
Geldigheid van de vergunning 31-08-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens