NL    FR

Haachtsesteenweg 1213
1130 Brussel

Gewestelijke referentie PU/589973
Gemeentelijke referentie H32/2016
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van vrijdag 26 augustus 2016 tot vrijdag 9 september 2016. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Plaatsen van een uitstalraam aan de voorgevel, wijzigen van de dakvenster aan de voorgevel, plaatsen van een dakvenster, een uitbreiding op twee verdeipingen en een terras aan de achtergevel, bouwen van een uitbreiding op twee verdiepingen langs de zijgevel voor het inrichten van een kantoor, aanleggen van een parking in de achteruitbouwzone (uitgevoerde werken)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 12-01-2016
Volledig dossier 13-07-2016
Begin van openbaar onderzoek 26-08-2016
Einde van openbaar onderzoek 09-09-2016
Overlegcommissie 20-09-2016
Betekening van de beslissing 28-10-2016

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 162 m² 319 m² Geweigerd

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
04-05-2022 04/PU/1841277 17-03-2023
19-06-2017 PU/641278 08-05-2019
02-12-2016 04/GOU/620412 09-06-2017

Tijdslijn