#}

François Bossaertsstraat 2
1030 Schaarbeek

Dans un immeuble à usage mixte (un commerce au rez-de-chaussée et trois logements aux étages), ajouter un logement (quatre unités au total) en changeant l’affectation du rez-de chaussée de commerce en logement

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 99 m² 0 m² Te bepalen -99 m²
Huisvesting 300 m² 399 m² Te bepalen 99 m²
Andere 51 m² 51 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1938062
Gemeentelijke referentie 2024/127=105/002
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 25-03-2024
Termijn voor het afgeven 90 dagen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens