#}

Gustave Fussstraat 35
1030 Schaarbeek

Dans un immeuble comprenant 1 bureau et 7 logements, régulariser le changement d'affectation du bureau situé au rez-de-chaussée avant en un logement (passer de 7 à 8 logements)

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van een ONBEBOUWD goed Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 5 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 15/PU/1935984
Gemeentelijke referentie 2024/89=126/035
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 08-03-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens