NL    FR

Leuvensesteenweg 580
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1865629
Gemeentelijke referentie 2022/1710=179/580
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van vrijdag 9 juni 2023 tot vrijdag 23 juni 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Op een perceel met een gebouw met gemengd gebouw met een winkel en 20 woningen, in overeenstemming brengen van een technische installatie in het tuingebied

Chronologie

Fase Datum
Indiening 15-12-2022
Bijkomende elementen 31-03-2023
Volledig dossier 15-05-2023
Begin van openbaar onderzoek 09-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 23-06-2023
Overlegcommissie 06-07-2023
Betekening van de beslissing 11-09-2023
Geldigheid van de vergunning 11-09-2026

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
05-04-2022 15/C_MOD/1841115 17-05-2022
12-02-2021 15/CL2/1775601
30-03-2009 15/PFD/226464
20-02-2009 CL3/454426 13-02-2009
07-11-2008 ENS/220170
12-11-2007 CL3/451836 29-10-2007
07-11-2007 PP/191944 28-05-2008
22-08-2007 PP/191943 24-01-2008
21-12-2005 PU/195407 30-06-2006
15-04-2005 PU/195129 30-01-2006
31-05-2002 PU/193653 18-12-2002
03-12-1998 PP/191964
19-06-1997 PP/191963

Tijdslijn