NL    FR

Koninklijke Sinte-Mariastraat 111
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1847470
Gemeentelijke referentie 2022/904=237/111
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van vrijdag 24 november 2023 tot vrijdag 8 december 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In een gebouw met 4 woningen, de verbreding van het terras op de 3e verdieping, de opwaardering van de rechter mandelige muur, de esthetische wijzigingen aan de voorgevel en de uitvoering van structurele werken binnen op de 3e verdieping regulariseren

Chronologie

Fase Datum
Indiening 01-07-2022
Bijkomende elementen 02-08-2023
Volledig dossier 18-09-2023
Begin van openbaar onderzoek 24-11-2023
Einde van openbaar onderzoek 08-12-2023
Overlegcommissie 21-12-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 11-01-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 470 m² 478 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
08-11-2022 15/PU/1860751
11-12-2018 15/PU/1696650 11-03-2020

Tijdslijn