NL    FR

Haachtsesteenweg 712
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1820780
Gemeentelijke referentie 2021/1154=129/712
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van donderdag 22 februari 2024 tot donderdag 22 februari 2024. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk

Voorwerp van de aanvraag

In een eengezinswoning, in overeenstemming brengen van de wijziging van het dak aan de achtergevel, de bouw van een bijgebouw op de 2de verdieping (linkerkant) en de inrichting van een kamer onder dak, aanleggen van een terras op de 2de verdieping aan de achtergevel, bouwen van een bijgebouw op de 1ste verdieping (linkerkant), opdelen van de bestaande woning in 2 (van 1 naar 2 woningen), uitvoeren van binnenwerken en wijzigen van de achtergevel

Chronologie

Fase Datum
Indiening 02-11-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 10-07-2023
 Einde van de opschorting 17-10-2023
Betekening van de beslissing 10-11-2023
Geldigheid van de vergunning 13-11-2026

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 294 m² 308 m² 308 m²

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn