Waterlose Steenweg 212-214
1060 Sint-Gillis

Gewestelijke referentie 13/PU/1837473
Gemeentelijke referentie PU2022-87
Gebruikersnaam 1837473
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 13 juni 2022 tot maandag 27 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Het verandering van het gebruik van de begane grond van commerce naar restaurant, het wijzigen van hat aantal woningen van het volume met structurele werken en van de voorgevel aan de begane grond, het bouwen van terrassen, het verhogen van de gemeeschappelijke muren en het plaatsen van 3 uithangboorden

Chronologie

Fase Datum
Indiening 08-04-2022
Bijkomende elementen 31-05-2022
Begin van openbaar onderzoek 13-06-2022
Einde van openbaar onderzoek 27-06-2022
Overlegcommissie 12-07-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
19-07-2021 13/CL3/1793701 19-07-2021
15-04-2021 13/PU/1782800 29-11-2021

Tijdslijn