NL    FR

Venetiëstraat 14
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1895161
Gemeentelijke referentie PU2023/106-304/14
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van vrijdag 2 juni 2023 tot vrijdag 16 juni 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Verbouwing van de flat op de eerste verdieping met vervanging van de ramen aan de voorzijde, aanleg van een terras op het achterplatform, verhoging van de rechter feestmuur en regularisatie van de uitbreiding van een erker aan de achterzijde om de accommodatie opnieuw in te delen.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 14-03-2023
Bijkomende elementen 16-05-2023
Volledig dossier 01-06-2023
Begin van openbaar onderzoek 02-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 16-06-2023
Overlegcommissie 05-07-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 24-08-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 257 m² 257 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
26-10-2022 09/PU/1860343
28-01-2014 PU/496894 29-11-2022
07-04-1931 09/PU/1822042
10-03-1931 09/PU/1822041
11-08-1913 09/PU/1822043
11-05-1876 09/PU/1822044

Tijdslijn