Molièrelaan 525
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1852952
Gemeentelijke referentie PU2022/372-233/525-315/663
Gebruikersnaam 1852952
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van vrijdag 2 december 2022 tot vrijdag 2 december 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed

Voorwerp van de aanvraag

De wijziging van de bestemming van de handel op +1 tot een woning, de herinrichting van de appartementen op de verdiepingen, de verwijdering van de ontluchter, de wijziging van het dak en de vervanging van de ramen aan de voorgevels in overeenstemming brengen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 29-08-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
24-06-2005 PU/232620 22-11-2005
Ontbrekend gegeven PU/667208 31-03-1922
Ontbrekend gegeven PU/667209 12-07-1931
Ontbrekend gegeven PU/696749 28-09-1911
Ontbrekend gegeven PU/696837
Ontbrekend gegeven PU/696841 06-08-1992

Tijdslijn