NL    FR

Louis Schmidtlaan 92
1040 Etterbeek

Gewestelijke referentie 05/PU/1896249
Gemeentelijke referentie 11778
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van maandag 22 mei 2023 tot maandag 5 juni 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De bouw van een achtste verdieping en de verbouwing van een duplexflat tot een triplex te regulariseren

Chronologie

Fase Datum
Indiening 16-02-2023
Bijkomende elementen 06-04-2023
Volledig dossier 11-05-2023
Begin van openbaar onderzoek 22-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 05-06-2023
Overlegcommissie 20-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 30-06-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

BUV
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 806 m² 845 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
03-06-2022 05/PU/1844377 24-04-2023
11-05-2021 05/PU/1786642
21-03-2019 05/PU/1706789
21-03-2017 PU/632212 29-01-2018
01-01-1967 05/PU/1890444
01-01-1949 05/PU/1876652 01-01-1949

Tijdslijn