#}

De Pascalestraat 20
1040 Brussel

D'une part, apporter des modifications structurelles intérieures au niveau du rez-de-chaussée commerciale et sous-sol; aménager une terrasse sur le toit plat de l'annexe du rez-de-chaussée et diviser l'appartement duplex en 3 logements ( mise en conformité) et d'autre part, imperméabiliser et aménager le jardin en fond de parcelle en terrasse utilisée à des fin commerciales ( régularisation: pv BR/041/95)

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 115 m² 115 m² Te bepalen 0 m²
Huisvesting 239 m² 239 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1932336
Gemeentelijke referentie P129/2024
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 12-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens