NL    FR

Charles Demeerstraat 33
1020 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1904183
Gemeentelijke referentie C554/2023
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van donderdag 21 september 2023 tot donderdag 5 oktober 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Enerzijds, inrichten van een woning onder het dak, vergroten de bijgebouw op de eerste verdieping en wijzigen van de ramen van de voorgevel (in overeenstemming brengen) en anderzijds,om het gebruik van de werkplaats te veranderen in een woning met het oog op uitbreiding van de woningen op de kelder en op de gelijkvloer naar de bijgebouwen aan de achtergevel, bouwen van bijgebouwen aan de achtergevel, aanbrengen van interne structurele veranderingen, plaatsen van ijzerwerk op de voorgevel en en het isoleren van de achtergevel en de mandelige muur

Chronologie

Fase Datum
Indiening 08-06-2023
Bijkomende elementen 01-08-2023
Volledig dossier 15-09-2023
Begin van openbaar onderzoek 21-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 05-10-2023
Overlegcommissie 17-10-2023
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeente
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 366 m² 399 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn