#}

Munsterstraat 2
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Uitbreiden van de woning op de vierde verdieping naar de vijfde verdieping, het vergroten van het dakvolume aan de achtergevel, het afsluiten van het balkon op de vierde verdieping aan de achtergevel, het creëren van een terras op een plat dak, het maken van openingen in de mandelige muur en het vergroten van een opening aan de voorgevel op de vierde verdieping (in overeenstemming brengen)

Brussel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 8 juni 2023 tot donderdag 22 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 153 m² 182 m² 182 m² 30 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1868579
Gemeentelijke referentie M31/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 13-01-2023
Bijkomende elementen 13-04-2023
Volledig dossier 05-06-2023
Begin van openbaar onderzoek 08-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 22-06-2023
Overlegcommissie 04-07-2023
Betekening van de beslissing 31-08-2023
Geldigheid van de vergunning 31-08-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens