#}

Maurice Lemonnierlaan 119
1000 Brussel

Verbouwen van twee gebouwen met daarin 1 bedrijfsruimte om 6 appartementen te creëren (1 appartement met 1 slaapkamer, 4 appartementen met 2 slaapkamers en 1 appartement met 3 slaapkamers), het herstellen van de voorgevel van de rue de la Caserne, en alle kozijnen vervangen

Brussel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 8.483 m² 768 m² Te bepalen -7.715 m²
Huisvesting 0 m² 7.729 m² Te bepalen 7.729 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1864367
Gemeentelijke referentie M3154/2022
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 07-12-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 05-07-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 10-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens