#}

Locquenghienstraat 21
1000 Brussel

Wijzigen van de bestemming op het gelijkvloers van café naar kantoor en verbouwen van het goed, met uitbreiding van volume, op elke verdieping in het binnenhuizenblok, om er 2 studio's en een duplexappartement met 2 slaapkamers in te richten; en wijzigen van de voorgevels door, onder andere, het vervangen van het schrijnwerk (in overeenstemming brengen)

Brussel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 0 m² 64 m² Te bepalen 64 m²
Huisvesting 212 m² 175 m² Te bepalen -38 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1852634
Gemeentelijke referentie L2197/2022
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 24-08-2022
Volledig dossier (Gewijzigd project) 19-06-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens