#}

Emile Bockstaellaan 280
1020 Brussel

Vervangen van de ramen vanaf de 1ste verdieping en de deur in hout aan de voorgevel door ramen en een deur in PVC ( in overeenstemming brengen )

Brussel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1847557
Gemeentelijke referentie E1703/2022
Versie 1
Dossier in beroep 04/GOU_PU/1923501

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 30-06-2022
Bijkomende elementen 04-04-2023
Volledig dossier 12-05-2023
Overlegcommissie 20-06-2023
Betekening van de beslissing 12-10-2023
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens