NL    FR

Grasmarkt 19
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1835324
Gemeentelijke referentie M303/2022
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van donderdag 23 maart 2023 tot donderdag 6 april 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed

Voorwerp van de aanvraag

Enerzijds het veranderen van de winkelpui en het uitbreiden van de commerciële begane grond door de binnenplaats te overdekken (in overeenstemming brengen) ; en anderzijds het veranderen van de bestemming van de 1e verdieping van de woning in een banketbakkerij en consumptie ter plaatse op de begane grond

Chronologie

Fase Datum
Indiening 21-03-2022
Bijkomende elementen 19-01-2023
Volledig dossier 14-03-2023
Begin van openbaar onderzoek 23-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 06-04-2023
Overlegcommissie 18-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 16-05-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

KCML
Gemeente
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 246 m² 187 m² Te bepalen
Handelszaak 107 m² 107 m² Te bepalen
Ambachtelijke productieactiviteiten 0 m² 59 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
04-02-2014 PU/526768

Tijdslijn