#}

Avenue de Meysse 97A
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Uitbreiden van een bestaande voorziening en wijzigen van de bestemming van een deel van de aanpalende woning op het gelijkvloers naar voorziening, wijzigen van de gevels (in overeenstemming brengen)

Brussel
Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 4 november 2021 tot donderdag 18 november 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1792956
Gemeentelijke referentie M722/2021
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 13-07-2021
Bijkomende elementen 10-09-2021
Volledig dossier 13-10-2021
Begin van openbaar onderzoek 04-11-2021
Einde van openbaar onderzoek 18-11-2021
Overlegcommissie 07-12-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 17-02-2022
 Einde van de opschorting 30-03-2022
Volledig dossier (Gewijzigd project) 30-03-2022
Betekening van de beslissing 29-04-2022
Geldigheid van de vergunning 28-04-2025
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens