#}

Jean-Baptiste Depairelaan 117
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

In overeenstemming brengen van het samenvoegen van twee appartementen om een ​​duplex te creëren; creëren van een binnentrap; een terras en een buitentrap creëren die toegang geven tot de tuin; sluiten van twee balkons door middel van een raam aan de achtergevel;

Brussel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 6 mei 2021 tot donderdag 20 mei 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1768894
Gemeentelijke referentie J1041/2020
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 10-12-2020
Bijkomende elementen 12-03-2021
Volledig dossier 21-04-2021
Begin van openbaar onderzoek 06-05-2021
Einde van openbaar onderzoek 20-05-2021
Overlegcommissie 08-06-2021
Betekening van de beslissing 30-08-2021
Geldigheid van de vergunning 30-08-2024
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens