#}

Rue de la Bourse
1000 Brussel

Herinrichten van de openbare ruimte rond de Beurs.

Urban.brussels
Wettelijke basis

Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFU/1858562
Gemeentelijke referentie B285/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Unieke stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 18-10-2022
Bijkomende elementen 08-02-2023
Volledig dossier 24-03-2023
Overlegcommissie 20-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 22-06-2023
 Einde van de opschorting 09-08-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 09-08-2023
Betekening van de beslissing 15-09-2023
Begin van de werken 15-09-2023
Geldigheid van de vergunning 15-09-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens