Stalingradlaan 1-117
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PFD/1831821
Gemeentelijke referentie S1902/2022
Gebruikersnaam 1831821
De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van maandag 19 september 2022 tot dinsdag 18 oktober 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting

Voorwerp van de aanvraag

Heraanleggen van de Avenue de Stalingrad en haar kruispunten met de Boulevard du Midi, Rue Frédéric Basse, Rue de la Fontaine, Rue Roger van der Weyden, de la Roue en Place Roupe. Gedeeltelijke wijzigingen van bouwvergunning PU 04/PFD/582158: nieuwe indeling van de rookafvoerroosters van het station Grondwet.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 16-02-2022
Bijkomende elementen 22-06-2022
Volledig dossier 27-07-2022
Begin van openbaar onderzoek 19-09-2022
Einde van openbaar onderzoek 18-10-2022
Overlegcommissie 29-11-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
29-11-2022 04/CL3/1863073
16-02-2022 04/PFD/1831698 17-06-2022
14-02-2022 04/PU/1831427 19-05-2022
03-02-2021 04/IPEDEC/1774329 04-03-2021
27-10-2020 04/PFD/1764701
01-09-2020 04/IPEDEC/1758903 25-01-2021
22-01-2020 04/PFD/1739309 26-06-2020
15-07-2019 04/PFD/1719530 25-11-2019
29-11-2018 04/PFD/1695886 05-04-2019
17-05-2018 04/PFD/681198 26-07-2018
22-09-2017 04/PFU/652125 10-08-2021

Tijdslijn