#}

Tacquetstraat
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Heraanleggen van de weggedeelten van het oude station van Laeken, inclusief het aanleggen van een fiets- en voetpad, en in het kader van de duurzame wijkcontracten (DWC) "Bockstael", een stadslanbouwserre.

6 bomen te kappen Urban.brussels
Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geacht Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 8 van het besluit

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van een ONBEBOUWD goed Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 5 van het besluit

Afbreken zonder heropbouwen Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 2 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 26 mei 2021 tot donderdag 24 juni 2021

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
0 m² 465 m² 465 m² 465 m²
Andere 183 m² 0 m² 0 m² -183 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFD/1773181
Gemeentelijke referentie T462/2021
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 20-01-2021
Bijkomende elementen 17-03-2021
Volledig dossier 29-04-2021
Begin van openbaar onderzoek 26-05-2021
Einde van openbaar onderzoek 24-06-2021
Overlegcommissie 27-07-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 30-01-2023
 Einde van de opschorting 07-08-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 07-08-2023
Betekening van de beslissing 04-09-2023
Geldigheid van de vergunning 04-09-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens