NL    FR

Nieuwland 75-77
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/ECO/1863589
Gemeentelijke referentie T24/2023
De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van woensdag 15 februari 2023 tot donderdag 16 maart 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Ophogen van het lagere schoolgebouw van het Sint-Jan Berchmanscollege om 4 klaslokalen en een pedagogische daktuin toe te voegen, renoveren van de voorgevel en oprichten van een externe passerelle tussen de kleuterschool en de lagere school.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 29-11-2022
Bijkomende elementen 20-12-2022
Volledig dossier 10-01-2023
Begin van openbaar onderzoek 15-02-2023
Einde van openbaar onderzoek 16-03-2023
Overlegcommissie 18-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 19-05-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

KCML
Consultant Titel IV van de GSV
Access And Go
DBDMH
FOD Binnenlandse Zakende - Veiligheidscommissie ASTRID
Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 3.658 m² 4.458 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
14-12-2016 04/PFD/621399 08-05-2017
07-09-2015 04/PFD/580674 15-01-2016
26-10-2012 04/PFD/478441 28-06-2013
18-10-2011 PU/522829 25-01-2012
22-09-1995 04/PFD/102873-01

Tijdslijn