NL    FR

Privacyverklaring van OpenPermits

OpenPermits is een website die wordt beheerd door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw & Erfgoed (GOBSE) (hierna 'Urban.brussels' of 'wij/we'). Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van het platform.

We verbinden ons ertoe de persoonsgegevens van de burgers te beschermen in overeenstemming met de privacyregelgeving, en we willen u daarover informeren door middel van deze Privacyverklaring van OpenPermits.

De website OpenPermits wordt ter beschikking gesteld van het publiek in het kader van aanvragen voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen in Brussel (de 'aanvragen' of 'dossiers'). De aanvragen worden voorgelegd aan een openbaar onderzoek, zoals voorgeschreven door de geldende wetgeving en met name door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening ('BWRO').

Iedereen die OpenPermits raadpleegt, kan informatie over een lopende aanvraag en bijbehorende documenten in digitale vorm bekijken. Zo kunnen alle belanghebbenden hun opmerkingen doorgeven bij de vergunningverlenende overheid die de aanvraag behandelt. Met het oog op de transparantie van de overheidsinstellingen is het ook mogelijk een geschiedenis van de ingediende aanvragen te raadplegen.

1. Welke (persoons)gegevens verwerken wij met OpenPermits?

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via de website OpenPermits. OpenPermits beperkt zich ertoe gegevens van het type 'open gegevens' (of 'open data') uit andere bronnen te bundelen en ze ter beschikking te stellen op de website. De gegevens die zichtbaar zijn op de website OpenPermits, zijn afkomstig van:

De op OpenPermits beschikbare inlichtingen omvatten:

In principe zouden de hierboven vermelde gegevens geen persoonsgegevens mogen bevatten, zodat de verwerking ervan in het kader van OpenPermits niet onderworpen is aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). Echter, in een streven naar volledigheid, als er persoonsgegevens beschikbaar zijn via het platform OpenPermits (zoals namen, contactgegevens en andere gegevens met betrekking tot betrokkenen in de zin van de AVG), dan regelt deze Privacyverklaring de verwerking van deze gegevens, licht ze toe hoe Urban.brussels ze beschermt en hoe alle betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen.

2. Voor welke doeleinden verwerken wij de eventuele persoonsgegevens?

Alle gegevens, met inbegrip van marginale persoonsgegevens, worden op OpenPermits bijeengevoegd ten behoeve van het openbaar onderzoek.

Urban.brussels gebruikt OpenPermits niet voor andere doeleinden. Zoals vermeld in punt 1 hierboven, zijn de gegevens op OpenPermits echter afkomstig van andere platformen, die op hun beurt gegevensverwerkingen kunnen omvatten in overeenstemming met hun respectieve privacybeleid, en met het algemene privacybeleid van Urban.brussels in het kader van zijn opdrachten.

3. Op welke rechtsgrondslag verwerken wij de eventuele persoonsgegevens?

Om de bovenvermelde gegevens voor de bovenvermelde doeleinden te verwerken, baseren wij ons op een wettelijke verplichting (cf. artikel 6.1 c) van de AVG), namelijk artikel 13 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 betreffende de openbare onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en leefmilieu. Dit besluit vertrouwt Urban.brussels de taak toe om het OpenPermits-platform ter beschikking te stellen van het publiek in het kader van de openbare onderzoeken.

4. Met wie delen wij uw gegevens?

Alle OpenPermits-gegevens zijn voor het publiek beschikbaar op de website. OpenPermits deelt geen informatie met specifieke ontvangers en biedt geen specifieke technische middelen om gegevens automatisch op te halen (zoals een RSS-feed, ...). Om de OpenPermits-website ter beschikking te stellen, doen wij een beroep op verwerkers, met name het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG).

5. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De met het dossier verband houdende documenten van het openbaar onderzoek zijn alleen toegankelijk voor het publiek tijdens het openbaar onderzoek. De informatie wordt echter bewaard voor de administratieve duur van de behandeling van het dossier, d.w.z. tot de uiteindelijke beslissing, waarna zij wordt gewist. De informatie in de eerste regel van de tabel onder punt 1 blijft onbeperkt toegankelijk, aangezien het gaat om open gegevens van archiefbelang.

6. Wat moet ik doen als ik (mijn) persoonsgegevens opmerk op OpenPermits?

In dat geval kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens om ons dat te laten weten. Onder voorbehoud van de toepassing van een van de in de AVG vastgelegde uitzonderingen, zullen de desbetreffende persoonsgegevens uit OpenPermits worden verwijderd. Meer in het algemeen kunt u op grond van de AVG van ons kosteloos het volgende verkrijgen: bevestiging van het feit dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, mededeling van uw gegevens, rectificatie van gegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant zijn of verwijdering van uw gegevens. In bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om beperking van de verwerking en heeft u het recht bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Onder voorbehoud van de toepassing van een van de in de AVG vastgelegde uitzonderingen, zullen wij uw verzoek in behandeling nemen. Zorg ervoor dat u zo specifiek mogelijk bent over het onderwerp van uw verzoek, bijvoorbeeld door URL's en namen van documenten te vermelden die relevant zijn voor de verwerking van uw verzoek.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail (klachten-bse@urban.brussels) of per post:
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw & Erfgoed
Departement bemiddeling - Directie Personeel & Organisatie
Kunstberg 10-13
1000 Brussel

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via e-mail (dpo@urban.brussels) of per brief.
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw & Erfgoed
DPO – Functionaris voor gegevensbescherming
Kunstberg 10-13
1000 Brussel

In overeenstemming met artikel 77 van de AVG kunt u ook contact opnemen met of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:
Drukpersstraat, 35
1000 Brussel

(contact@apd-gba.be) of bij de toezichthoudende autoriteit in het land waar u gewoonlijk verblijft.

Laatste update: 20.05.2022