#}

Hippolyte Boulengerlaan 14
1180 Ukkel

Mettre en conformité une maison unifamiliale

Ukkel
Wettelijke basis

Andere

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 185 m² 185 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PU/1922600
Gemeentelijke referentie 16-47284-2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 10-11-2023
Bijkomende elementen 02-02-2024
Volledig dossier 21-03-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 12-04-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens