#}

Sint-Jobsesteenweg 532
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond
Wettelijke basis

uitbating van een parking

Openbaar onderzoek

van maandag 26 februari 2024 tot maandag 11 maart 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 16/CL2/1905594
Gemeentelijke referentie PE-10772-2023

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Gemeentelijke milieuvergunning klasse 2

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 22-06-2023
Volledig dossier 29-02-2024
Begin van openbaar onderzoek 26-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 11-03-2024
Betekening van de beslissing
Geldigheid van de vergunning 18-03-2039
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens