NL    FR

Belvédèrestraat 18
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1921721
Gemeentelijke referentie PU2023/430-35/18
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van vrijdag 16 februari 2024 tot vrijdag 1 maart 2024. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De aanleg van noodsloopbruggen, de installatie van warmtepompen en de binneninrichting in overeenstemming te brengen

Documenten

Contact voor dit dossier

Mogelijkheid om te reageren op het openbaar onderzoek met dit formulier
Regelingen beschikbaar op de website van de gemeente of op panelen van het openbaar onderzoek elk bezwaar over dit dossier dat niet bij het gemeentebestuur wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 02-11-2023
Bijkomende elementen 21-12-2023
Volledig dossier 08-02-2024
Begin van openbaar onderzoek 16-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 01-03-2024
Overlegcommissie 20-03-2024
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 504 m² 502 m² Te bepalen
Handelszaak 85 m² 85 m² Te bepalen
Ambachtelijke productieactiviteiten 91 m² 101 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
13-02-2024 09/PU/1932651
03-04-2009 PU/234548 03-11-2010
08-07-1960 09/PU/1928781 06-07-1960
Ontbrekend gegeven PU/637962 15-05-1931
Ontbrekend gegeven PU/637963 30-04-1926
Ontbrekend gegeven PU/637964 13-04-1928

Tijdslijn