NL    FR

Elizastraat 110
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1921631
Gemeentelijke referentie PU2023/428-108/110-112
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van donderdag 22 februari 2024 tot donderdag 22 februari 2024. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De aanpassing van afvalruimten tot dressing in overeenstemming brengen en EI60-scheidingswanden creëren tussen de gemeenschappelijke ruimtes en de appartementen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 31-10-2023
Bijkomende elementen 30-01-2024
Volledig dossier 08-02-2024
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 302 m² 300 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
11-05-2023 09/PU/1904719
03-07-2019 09/PU/1719643 08-02-2021

Tijdslijn