NL    FR

de Henninstraat 2
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1907080
Gemeentelijke referentie PU2023/249-90/2-171/297
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van donderdag 29 februari 2024 tot donderdag 29 februari 2024. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Afbreken zonder heropbouwen Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Een flat op zolder toevoegen, de 6 bestaande flats opknappen, een deel van de winkel verwijderen om er een fietsruimte van te maken, de gevels restaureren en transformeren met de bouw van dakkapellen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 05-07-2023
Bijkomende elementen 01-09-2023
Volledig dossier 16-10-2023
Overlegcommissie 06-12-2023
Betekening van de beslissing 22-02-2024
Geldigheid van de vergunning 22-02-2027

Adviesverlenende instanties

Gemeente
DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 190 m² 466 m² Ontbrekend gegeven
Handelszaak 90 m² 145 m² Ontbrekend gegeven
Productie van materiële diensten 177 m² 0 m² Ontbrekend gegeven

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
17-03-1994 09/PU/1913778
11-01-1947 09/PU/1783296
15-06-1946 09/PU/1783294
30-09-1943 09/PU/1783347
29-12-1908 09/PU/1783336
29-12-1908 09/PU/1785161

Tijdslijn