NL    FR

Generaal Lemanstraat 110
1040 Etterbeek

Gewestelijke referentie 05/PU/1836918
Gemeentelijke referentie 11558
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van maandag 6 maart 2023 tot maandag 20 maart 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed

Voorwerp van de aanvraag

Wijziging van het gebruik van een voorziening in een eengezinswoning, wijziging van de volumetrie (isolatie en verhoging van twee verdiepingen) evenals het aspect van de gevels GEWIJZIGD ALS: wijziging van het gebruik van een voorziening in een eengezinswoning, wijziging van de volumetrie (isolatie en verhoging van het dak) evenals de wijziging van de achterste ramen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 01-04-2022
Begin van openbaar onderzoek 06-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 20-03-2023
Overlegcommissie 04-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 21-04-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 225 m² 305 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
01-01-1997 05/PU/1887835 09-01-1997
01-01-1984 05/PU/1890611 25-04-1984
01-01-1937 05/PU/1876197 07-05-1937
01-01-1931 05/PU/1875091 09-07-1931

Tijdslijn