Hoogstraat 60
1000 Brussel

Gewestelijke referentie PU/614059
Gemeentelijke referentie H1242/2016
Gebruikersnaam 1469433
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 2 januari 2020 tot donderdag 16 januari 2020. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Wijzigen van het gebruik van café naar restaurant/brasserie, wijzigen van het aantal woongelegenheden en regulariseren van de voorgevel alsook van een luchtkoker langs de achtergevel (reeds uitgevoerde werken - regularisatie PV BR/023/18)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 20-10-2016
Bijkomende elementen 27-11-2018
Begin van openbaar onderzoek 02-01-2020
Einde van openbaar onderzoek 16-01-2020
Overlegcommissie 28-01-2020
Betekening van de beslissing 09-12-2021

Adviesverlenende instanties

KCML
DBDMH
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
30-08-2019 04/PU/1724032
27-11-2018 04/CL3/1695289 11-02-2019

Tijdslijn