Tomberg 222
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Gewestelijke referentie 18/PU/1798880
Gemeentelijke referentie PU/1798880/2021
Gebruikersnaam 1846771
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van dinsdag 28 juni 2022 tot dinsdag 28 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk

Voorwerp van de aanvraag

Inrichten van één woongelgnheid in het voorgebouw en één woongelegenheid in het achtergebouw en regulariseren van het bouwen van een veranda aan de achterkant van de voorgebouw en het verhogen van het achtergebouw op het perceel

Chronologie

Fase Datum
Indiening 10-09-2021
Overlegcommissie 14-10-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 251 m² 534 m² Te bepalen
Andere 125 m² 0 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
09-10-2019 18/PU/1727993
25-09-2017 AA/652187 27-12-2017
Ontbrekend gegeven PU/538856
Ontbrekend gegeven PU/675322 09-05-1930
Ontbrekend gegeven PU/675343 15-04-1932

Tijdslijn