Hougoumontlaan 24
1180 Ukkel

Gewestelijke referentie 16/PU/1834217
Gemeentelijke referentie 16-46367-2022
Gebruikersnaam 1834217
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van dinsdag 21 juni 2022 tot dinsdag 5 juli 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoed Gebruiken van een terrein voor de opslag, voor het parkeren van voertuigen of voor de plaatsing van mobiele inrichtingen die kunnen worden gebruikt voor bewoning Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Het renoveren, verbouwen en vergroten van een eengezinsvilla in 4 wooneenheden en verdeelde gemeenschappelijke ruimten

Chronologie

Fase Datum
Indiening 11-03-2022
Bijkomende elementen 18-05-2022
Begin van openbaar onderzoek 21-06-2022
Einde van openbaar onderzoek 05-07-2022
Overlegcommissie 31-08-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 530 m² 955 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
06-12-2010 PU/352169
Ontbrekend gegeven PU/350959 08-07-1952
Ontbrekend gegeven PU/352779 21-12-1966

Tijdslijn