#}

Wolvendaellaan (Wolvendaalpark) 44
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Herinrichting van het bordes en de omgeving, aanleg van een terras en restauratie van de trap van het Paviljoen Louis XV

1 boom te kappen Urban.brussels
Wettelijke basis

Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geacht Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 8 van het besluit

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 12 juni 2023 tot maandag 26 juni 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PFU/1850811
Gemeentelijke referentie 16-46663-2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Unieke stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 27-07-2022
Bijkomende elementen 10-03-2023
Volledig dossier 20-04-2023
Begin van openbaar onderzoek 12-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 26-06-2023
Overlegcommissie 05-07-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 11-08-2023
 Einde van de opschorting 04-01-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 09-02-2024
Betekening van de beslissing 09-02-2024
Geldigheid van de vergunning 09-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens