#}

Eikenboslaan, 125 - 135 - Verrewinkelstraat
1180 Ukkel

Openbaar onderzoek afgerond

Landschappelijke kielgoten, openluchtreservoirs, filterblokkades en buffer- en infiltratiebekkens aanleggen, de weg langs de spoorwegberm verlengen, een werkstuk bouwen om de hoogte van het bestaande watervlak te regelen en meerdere bomen rooien op basis van het al bestaande reliëf

Urban.brussels
Wettelijke basis

Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geacht Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 8 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 25 november 2022 tot vrijdag 9 december 2022

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 16/PFD/1855462
Gemeentelijke referentie 16-46736-2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 20-09-2022
Volledig dossier 31-10-2022
Begin van openbaar onderzoek 25-11-2022
Einde van openbaar onderzoek 09-12-2022
Overlegcommissie 21-12-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 17-02-2023
 Einde van de opschorting 30-03-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 31-03-2023
Betekening van de beslissing 23-05-2023
Begin van de werken 19-06-2023
Geldigheid van de vergunning 23-05-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens