Olivier Strebelleplein
1180 Ukkel

Gewestelijke referentie 16/PFD/1849053
Referentie gemengd karakter IPE/1B/2022/1849480
Gebruikersnaam 1849053
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning
 Openbaar onderzoek van woensdag 28 september 2022 tot woensdag 28 september 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geacht Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoed Gebruiken van een terrein voor de opslag, voor het parkeren van voertuigen of voor de plaatsing van mobiele inrichtingen die kunnen worden gebruikt voor bewoning Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Construire un immeuble de 58 appartements

Chronologie

Fase Datum
Indiening 13-07-2022
Bijkomende elementen 18-08-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

LB
Access And Go
DBDMH
Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 0 m² 6.664 m² Te bepalen
Andere 0 m² 2.928 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
15-07-2022 16/IPE/1849480
05-12-2014 16/PFD/554563 30-08-2016

Tijdslijn