Anatole Francestraat 39
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1845804
Gemeentelijke referentie 2022/829=013/039
Gebruikersnaam 1845804
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 15 augustus 2022 tot maandag 15 augustus 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Op een perceel bestemd als productieactiviteit, in overeenstemming brengen van het wijzigen van de bestemming van een deel van het gebouw naar 3 woningen (waarvan 2 in het voorgebouw en 1 in het achtergebouw), van het bouwen van bijgebouwen en het uitvoeren van structurele werken en toevoegen van een 4de woning in het achtergebouw

Chronologie

Fase Datum
Indiening 17-06-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 541 m² 587 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
22-12-2021 15/SFD/1828266
27-11-2020 15/PU/1767512

Tijdslijn