Lambermontlaan 278
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1841820
Gemeentelijke referentie 2022/641=164/278
Gebruikersnaam 1841820
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van dinsdag 28 juni 2022 tot dinsdag 28 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In een kantoorgebouw de bestemming van het gehele gebouw wijzigen en 4 appartementen creëren, de bouw van een rechteraanbouw op de begane grond regulariseren en de achtertuin en het tuingedeelte wijzigen, een aanbouw over de volle hoogte aan de linkerkant bouwen, een dubbele dakkapel aan de rechterkant aan de achterkant op de 3e en 4e verdieping bouwen, het terras op de 1e verdieping aan de rechterkant uitbreiden, een terras op de 2e en 3e verdieping creëren, de partijmuur aan de rechterkant op de 1e en 2e verdieping optrekken, bouwkundige wijzigingen (trap) aanbrengen, de voorgevel wijzigen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 13-05-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 407 m² 488 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
07-11-2014 15/PFD/552524 22-04-2015

Tijdslijn