NL    FR

Van Schoorstraat 72
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1840263
Gemeentelijke referentie 2022/592=269/072
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van maandag 27 februari 2023 tot maandag 13 maart 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Op een perceel met 2 gebouwen (voorgebouw : 2 woningen en lokalen horende bij de andere bestemmingen van het perceel en achtergebouw : productieactiviteit), in overeenstemming brengen van de toevoeging van een woning in het voorgebouw, bouwen van een bijgebouw aan het voorgebouw op het gelijkvloers, afbreken van delen van het achtergebouw, wijzigen van de bestemming van het achtergebouw van productieactiviteit in woning (5 eenheden) en wijzigen van de voorgevel

Chronologie

Fase Datum
Indiening 03-05-2022
Bijkomende elementen 05-10-2022
Volledig dossier 21-11-2022
Begin van openbaar onderzoek 27-02-2023
Einde van openbaar onderzoek 13-03-2023
Overlegcommissie 23-03-2023
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 434 m² 838 m² Te bepalen
Ambachtelijke productieactiviteiten 493 m² 0 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn