Grégoire Leroystraat 33
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1827325
Gemeentelijke referentie 2022/4=123/033
Gebruikersnaam 1827325
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 3 juni 2022 tot vrijdag 17 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In een eengezinswoning, verhogen van de achtergevel en plaatsen van twee dakkapellen, verhogen van het zadeldak van het hoofdgebouw (12cm) om het te isoleren, aanleggen van een terras op het platte dak van de 2de verdieping, herzien van de binneninrichtingen en in overeenstemming brengen van de bouw van een bijgebouw op de 1ste verdieping et van de wijziging van het architecturale uitzicht van de voorgevel

Documenten

De documenten van het openbaar onderzoek zouden hier beschikbaar moeten zijn vanaf 03-06-2022

Chronologie

Fase Datum
Indiening 04-01-2022
Bijkomende elementen 01-03-2022
Begin van openbaar onderzoek 03-06-2022
Einde van openbaar onderzoek 17-06-2022
Overlegcommissie 30-06-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 224 m² 236 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn