Lefrancqstraat 52
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PU/1792275
Gemeentelijke referentie 2021/543=165/052
Gebruikersnaam 1792275
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 25 februari 2022 tot vrijdag 11 maart 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van een ONBEBOUWD goed Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Op een perceel met twee gebouwen bestemd voor opslag, wijzigen van de bestemming ervan in 2 woningen, bouwen van een bijgebouw (aan de linkerkant) op het gelijkvloers tot verbinding van de twee gebouwen en aanleggen van een terras op de 1ste verdieping aan de achtergevel (aan de linkerkant)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 07-07-2021
Bijkomende elementen 12-11-2021
Begin van openbaar onderzoek 25-02-2022
Einde van openbaar onderzoek 11-03-2022
Overlegcommissie 24-03-2022
Betekening van de beslissing 02-06-2022

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 288 m² 296 m² Geweigerd
Bewaring / opslag 289 m² 0 m² Geweigerd

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn