NL    FR

Roodebeeklaan 107
1030 Schaarbeek

Gewestelijke referentie 15/PFU/1848524
Gemeentelijke referentie 2022/1669=235/107
De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van donderdag 23 februari 2023 tot vrijdag 24 maart 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Afbreken van een gebouw met woningen en een HoReCa-functie, uitbreidingen van de XIIIe lagere school, bouwen van een kleutergedeelte met een psychomotorisch lokaal, kleuterklassen, slaapruimtes, een ontvangstruimte voor ouders, een kleuterzaal en technische en sanitaire lokalen die bij deze functies horen en herinrichtingen van de speelplaats met gebruikmaking van beschermde materialen, vellen van 7 bomen en aanplanten van 2 nieuwe bomen;

 Aantal te vellen bomen: 7

Chronologie

Fase Datum
Indiening 07-07-2022
Bijkomende elementen 14-10-2022
Volledig dossier 28-11-2022
Begin van openbaar onderzoek 23-02-2023
Einde van openbaar onderzoek 24-03-2023
Overlegcommissie 06-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 05-05-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

KCML
Access And Go
DBDMH
FOD Binnenlandse Zakende - Veiligheidscommissie ASTRID
Gemeentecollege
Overlegcommissie
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 198 m² Niet meegedeeld Te bepalen
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 105 m² 1.019 m² Te bepalen
Andere 129 m² Niet meegedeeld Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
22-02-2021 15/IPEMOD/1776828 20-09-2021
27-02-2020 15/PFU/1743106 26-04-2021
04-10-2019 15/IPEEXT/1727681 03-02-2020
01-03-2018 15/CPFD/669762 07-03-2019
04-01-2018 15/PFU/661086 23-10-2020
19-03-2015 PU/560771 14-10-2015
30-12-2014 15/IPE/555980 18-08-2016
17-02-2014 PU/497910 21-11-2014
30-10-2013 CL3/494833 08-11-2013
15-10-2010 PU/286865 08-08-2011
22-12-2006 PU/195821 31-08-2007
17-06-2005 PU/195214 05-01-2006
Ontbrekend gegeven 15/PFD/82023-01

Tijdslijn