Alsembergse Steenweg 76
1060 Sint-Gillis

Gewestelijke referentie 13/PU/1788879
Gemeentelijke referentie PU2021-173
Gebruikersnaam 1788879
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 13 juni 2022 tot maandag 27 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De verandering van de commerciele bestemming van een gebouw tot uitrusting van openbaar belang (buurthuis) op de kelder en de begane grond en tot woning op de verdiepingen en het wijzigen van de gevel

Chronologie

Fase Datum
Indiening 08-06-2021
Bijkomende elementen 11-08-2022
Begin van openbaar onderzoek 13-06-2022
Einde van openbaar onderzoek 27-06-2022
Overlegcommissie 12-07-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 15-07-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
01-08-2018 PU/693216 11-09-2018
21-03-2018 PU/673616 19-12-2018
08-04-2008 PU/274298 22-09-2009

Tijdslijn