Jetse Steenweg 576
1090 Jette

Gewestelijke referentie 10/PU/1828747
Gemeentelijke referentie J.11704
Gebruikersnaam 1828747
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 12 mei 2022 tot donderdag 26 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De bestemmingswijziging van een houtwerkplaats in het binnenterrein van het huizenblok in een pedicurepraktijk en werkplaats, alsmede de regularisatie van de wijziging van de ramen langs de voorgevel van een eengezinswoning met een kantoor op het gelijkvloers

Chronologie

Fase Datum
Indiening 18-01-2022
Bijkomende elementen 25-04-2022
Begin van openbaar onderzoek 12-05-2022
Einde van openbaar onderzoek 26-05-2022
Overlegcommissie 03-06-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 222 m² 222 m² Te bepalen
Ambachtelijke productieactiviteiten 158 m² 160 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
28-02-2022 10/AC/1838875
02-08-2013 CL2/491770 23-07-2013

Tijdslijn