Bosstraat 7
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1845666
Gemeentelijke referentie PU2022/243-131/7
Gebruikersnaam 1845666
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 11 augustus 2022 tot donderdag 11 augustus 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Twee appartementen op de tweede verdieping aanleggen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 15-06-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 270 m² 270 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
30-01-2018 PU/665070 19-03-2018
08-02-2016 PU/592081 29-02-2016
Ontbrekend gegeven PU/629768 08-08-1936
Ontbrekend gegeven PU/629769 04-06-1976
Ontbrekend gegeven PU/629771 05-11-1935

Tijdslijn