Generaal Geneesheer Derachelaan 109
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1798760
Gemeentelijke referentie PU2021/375-145/109
Gebruikersnaam 1798760
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 25 maart 2022 tot vrijdag 8 april 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Andere Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Een isolatie en een leibekleding op de rechtse zijgevel

Chronologie

Fase Datum
Indiening 09-09-2021
Bijkomende elementen 18-02-2022
Begin van openbaar onderzoek 25-03-2022
Einde van openbaar onderzoek 08-04-2022
Overlegcommissie 04-05-2022
Betekening van de beslissing 10-06-2022

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 435 m² 435 m² 435 m²
Andere 177 m² 177 m² 177 m²

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn