NL    FR

Théophile De Baisieuxstraat 228
1020 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1899147
Gemeentelijke referentie T396/2023
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van donderdag 31 augustus 2023 tot donderdag 14 september 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Het veranderen van de bestemming van de gelijkvloers van handelszaak in kantoor en in woning, het inrichten van 2 duplex, het slopen van bestaande bijgebouwen en het bouwen van nieuwe bijgebouwen aan de achterkant van het gebouw

Chronologie

Fase Datum
Indiening 24-04-2023
Bijkomende elementen 26-06-2023
Volledig dossier 09-08-2023
Begin van openbaar onderzoek 31-08-2023
Einde van openbaar onderzoek 14-09-2023
Overlegcommissie 26-09-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 21-11-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 137 m² 222 m² Te bepalen
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 149 m² 55 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn