#}

Louizalaan
1050 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Plaatsen van 1 stadsmeubilair voor informatieverspreiding met reclame (BXL0523)

Brussel
Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en) Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 2 maart 2023 tot donderdag 16 maart 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1870795
Gemeentelijke referentie L102/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 02-02-2023
Volledig dossier 22-02-2023
Begin van openbaar onderzoek 02-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 16-03-2023
Overlegcommissie 28-03-2023
Betekening van de beslissing 18-05-2023
Geldigheid van de vergunning 18-05-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens